Privacy & Cookies Policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze Privacy Policy?

1.1. De website beschikbaar op het adres www.sofindev.com (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Sofindev Management nv, met ondernemingsnummer 0884.934.760 en met maatschappelijke zetel te Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem, België (hierna ook: “Verwerkingsverantwoordelijke”, “wij” of “ons”).

1.2. Deze Privacy Policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website. Deze Privacy Policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij raden u ten stelligste aan deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Verwerkingsverantwoordelijke en/of door verwerkers (bv. externe dienstverleners of onderaannemers) die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken en daartoe met ons een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Deze Privacy Policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in onze diensten.

1.4. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). Onze aangestelden of medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5. Deze Privacy Policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@sofindev.com. Wij zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy op elk moment te wijzigen. Deze Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 06/05/2020.

1.7. Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

2. Wie zijn wij en hoe kunt ons contacteren?

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Vennootschapsnaam: Sofindev Management nv

Handelsnaam: Sofindev

Maatschappelijke zetel: Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem

BTW-nummer: BE0884 934 760

Telefoonnummer: +32 (0)2 720 70 07

E-mail: info@sofindev.com

Hyperlink(s) Website: www.sofindev.com

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld, in het kader van de gegeven toestemming, om over Sofindev Manangement nv te communiceren via de nieuwsbrief en we slaan uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens op in het kader van onze zakelijke relatie.

4. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

4.1. Wij verwerken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Wij leggen deze gegevens vast en verwerken deze uitsluitend in het kader van de vervulling van onze zakelijke verplichtingen jegens u of om communicatie rond Sofindev Management nv te sturen via de nieuwsbrief. Tenzij u ons voorziet van deze gegevens, zijn we niet in staat om een zakelijke relatie met u te voeren of nieuwsbrieven te sturen. Wij gebruiken uw persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens enkel in situaties en in de mate waarin u uw specifieke toestemming hebt verleend.

4.2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze Privacy Policy - door de knop ok aan te klikken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze Privacy Policy.

5. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

5.1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonlijke en zakelijke gegevens:

Tot de “persoonlijke en zakelijke gegevens” die wij over u verwerken, behoren alle gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke situaties die wij van u ontvangen. Dit kan o.a. uw volledige naam, titel, geslacht, postadres, uw telefoonnummer(s), faxnummer, uw e-mailadres en/of uw bedrijfsnaam zijn.

5.2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast Verwerkings-verantwoordelijke)?

Uw persoonsgegevens worden in opdracht van ons o.m. ook verwerkt door onze IT leverancier SKINN. Deze verwerking wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst die wij met hen hebben gesloten.

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan (bedrijven of entiteiten in) niet-EU landen ?

Uw gegevens worden opgeslagen bij het datacenter van het CRM bedrijf waarmee wij een overeenkomst hebben. Het datacenter situeert zich in Canada. Wanneer uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen we de gepaste waarborgen voorzien om te zorgen dat deze doorgifte wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming. U kunt hierover bijkomende informatie vragen.

8. Waar, hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 4 bepaalde doeleinden te bereiken. In dit opzicht kunnen wij uw persoonsgegevens dus nog enige tijd bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan 10 jaar na afloop van onze zakelijke relatie.

9. Wat zijn uw rechten?

9.1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van uw persoonsgegevens;
 • verbetering (rectificatie) of verwijdering (wissing) van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

9.2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing, waaronder de nieuwsbrief.

9.3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

9.5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit.

9.6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.

9.7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u ons eenvoudigweg een verzoek richten op
info@sofindev.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

10. Wat zijn onze verplichtingen?

10.1. Wij treffen alle passende maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen die is afgestemd op de risico’s voor en bij de bescherming van uw persoonsgegevens.

10.2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

10.3. Wij werken mee met de bevoegde privacyautoriteiten (op hun verzoek).

10.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten of datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u.

In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op het e-mailadres info@sofindev.com.

10.5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

11. Cookie Policy

Op de Website wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’ met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en de Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Deze cookie policy informeert je over het gebruik en het doel van de cookies op onze website. Deze policy wordt elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website.

11.1. Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

11.1.1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van jouw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan de website en op die manier jouw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat je persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

11.1.2. Cookies kunnen ons onder andere helpen om jouw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals je verwacht. Zo kunnen we jouw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door je gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan jouw behoeften te voldoen.

11.2. Cookies in- en uitschakelen – beheren

11.2.1. Je kan jouw voorkeuren via je browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van jouw browser: Internet Explorer, Firefox , Chrome, Safari, iOS.

11.2.2. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via je browser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen en kan je zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Je kan je browser ook instellen zodanig dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst.

Indien je cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed of niet meer zullen functioneren.

11.3. Toestemming

11.3.1. Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de website op jouw eindapparatuur is jouw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is.

Voor functionele of essentiële cookies is jouw toestemming dus niet vereist.

Jouw toestemming is wél vereist voor niet-functionele of niet-essentiële cookies. Jouw toestemming moet dan:

 • bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer je toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst;
 • geïnformeerd zijn, reden waarom wij jou informeren over de verschillende cookies via deze policy;
 • uitdrukkelijk en actief zijn. Jouw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van de hokjes in de cookie banner op onze website;
 • specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.


11.3.2. Functionele of essentiële cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Deze cookies worden dus zonder jouw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Sofindev.

Niet-functionele of niet-essentiële cookies
daarentegen worden geplaatst voor statistische doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van onze website. Het gaat bv. om volgende cookies:

Analytische cookies:
deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics – zie verder). Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weet Sofindev o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.

11.3.3. Indien je via onze website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen en je toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan je doen via de link onderaan deze pagina.

Op elk moment kan je je toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als je niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

11.4. Cookies door derden

11.4.1. Onze website maakt gebruik van eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze website, maar ook van cookies van derden wiens diensten op de website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze website. Dit wordt ook zo aangegeven in de twee kolom van de tabel onder artikel 11.6. onderaan.

11.4.2. Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is je toestemming vereist.

11.4.3. Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder.

Zo gebruiken we bv. Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe je onze website gebruikt om ons te helpen de website te verbeteren.

Google Analytics slaat onder andere informatie op over:

 • de pagina's die je bezoekt;
 • de tijd die je op elke pagina doorbrengt;
 • hoe je op de site bent gekomen;
 • waarop je klikt terwijl je de site bezoekt.


Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als je niet wil dat Google Analytics alle websites bijhoudt, ga je naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11.5. De cookies op onze website

11.5.1. De onderstaande tabel geeft een overzicht van welke cookies we gebruiken op onze website, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven hierbij ook aan of een cookie een 'permanente' of 'sessie'-cookie is. Het verschil is dat:

Permanente cookies
op jouw apparaat blijven staan tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer je de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een 'permanente cookie' bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om je voorkeurstaal te onthouden, hoef je deze taal niet telkens te kiezen wanneer je die website bezoekt.

Sessiecookies ons in staat stellen om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer je het browservenster opent en eindigt wanneer je het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat je de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

11.6. De volgende cookies (kunnen) worden gebruikt op onze website:

Vragen? Contacteer ons gerust via: info@sofindev.com

Een betrouwbaar partnership
gericht op waardecreatie

Wij willen als partner een relatie uitbouwen die rust op vertrouwen, respect, transparantie, persoonlijke betrokkenheid en engagement. Dat is hoe wij werken, altijd. Zo creëren we samen betekenisvolle waarde voor de ondernemingen, de ondernemers, onze investeerders, maar ook voor onze omgeving en maatschappij.
Bekijk onze investeringsstrategie
SOFINDEV Corporate At Work 022 | Sofindev